ADMINISTROWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Tym komunikatem spełniamy obowiązek informacyjny, dotyczący wejścia w życie europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych:
Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest Artur Cichemski, z którym można się skontaktować drogą poczty elektronicznej IODO@carter-chodzen.pl.


Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem,a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora.


Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności.


Dane będą przetwarzane w celach promowania produktów i usług których dostawcą jest administrator, świadczenia usług gwarancyjnych, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii, dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione.


Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu dodanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą,przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.


Realizujemy wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
IODO@carter-chodzen.pl.


Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd Chodzeń Sp. z o.o. Sp. K.

Informujemy Państwa, że od 10 maja 2018 obowiązuje Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, a od 25 maja 2018r Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Państwa dane osobowe będą administrowane/przetwarzane przez Toyota Central Europe Sp. z o.o.02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5, Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140Bruksela (Belgia) (TME) oraz Carter Chodzeń Sp. z o.o. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 9.

Polityka prywatności

Wszelkie informacje, zawarte w niniejszej witrynie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej.

Nasza strona internetowa u?ywa plików cookie. Szczegó?owe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce ciasteczek. Obs?ug? plików cookie mo?esz wy??czy? w ustawieniach przegl?darki. Dok?adne instrukcje jak to zrobi? znajdziesz w sekcji „Pomoc” w przegl?darce. Informacje o zarz?dzaniu plikami cookie na smartfonie mo?na znale?? w podr?czniku u?ytkownika danego telefonu.
Polityka ciasteczek Zgoda